เผยแผ่งานวิปัสสนากรรมฐาน

ผู้ติดตาม

การอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย เป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ซึ่งได้ดำเนินการสอนมากว่า 50 ปี โดยเริ่มจากการสอนที่บ้านตนเอง ต่อมาจึงขยายผลไปยังสถานที่ต่างๆ ในปัจจุบันงานได้ขยายตัวกว้างมากขึ้น เนื่องจากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท่านจึงมอบหมายให้วิทยากรที่ไว้วางใจ ทำการสอนแทนภายใต้หลักสูตรที่ท่านได้วางระบบไว้ ผู้เข้ารับการอบรมจะใช้เวลาในการเรียนรู้ และศึกษาสภาวะที่เกิดขึ้นทางกายและใจ เพื่อความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ปรากฏตามความเป็นจริง สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ดำเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นำสันติสุขให้ครอบครัว สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมให้สันติสุขได้ในที่สุด

การอบรมนี้จะรับผู้สมัครตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป สำหรับเดือนใดที่ตรงกับการปิดภาคเรียน จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อายุเกิน 17 ปี ซึ่งกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และมีเวลาเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน ให้มีโอกาสสมัครได้เพิ่มขึ้น

" ตั้งชื่อเองนะคะ ว่าเออเค้าพัฒนากันแต่บ้านเมือง ถนนหนทางสวยงาม ทำไมเราไม่พัฒนาจิตกันบ้าง งานของเรานี่มันก็เหมือนการพัฒนาเหมือนกัน ควรใช้คำว่าพัฒนาจิต แม่ก็เลยตั้งชื่อว่า การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่วันนั้นมา "

หลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

หลักสูตรการปฏิบัติธรรมระดับพื้นฐานเวลาสั้น ที่ยึดหลักการตามโครงการอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข 7 คืน 8 วันของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย หลักสูตรนี้ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการแก้ปัญหาสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการ ที่ต้องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่สามารถมีเวลาเข้าร่วมโครงการ 8 วัน 7 คืนได้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติในหลักสูตร 8 วัน 7 คืนแล้วเพื่อทบทวนการปฏิบัติ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาก่อนเลย เพื่อได้ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติไปสู่อบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข 7 คืน 8 วันของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ในโอกาสต่อไป

" ความคิดนึกระลึกได้ในสิ่งที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นมา สิ่งที่ดีๆก็สอนขึ้นมา เพราะฉะนั้นก็รู้ว่า อ๋อ.. นี่เราได้ใจมาสอนใจ เราได้ใจถามใจตอบ ใจอธิบายใจ เพราะฉะนั้นจึงคิดว่าไม่มีใคร สอนเราได้ นอกจากใจสอนใจถึงจะขลัง คนอื่นสอนเรามันได้แค่หูซ้ายก็ออกหูขวา เข้าหูขวาก็ออกหูซ้าย มันไม่ได้จดจำเหมือนใจสอน คือเกิดจากการเจริญสติปัฏฐาน 4 "
การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับเยาวชน


วิปัสสนากรรมฐานสำหรับเยาวชน จัดขึ้นในเดือน มีนาคม พฤษภาคม และตุลาคม สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรปกติ และจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร นานาชาติ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรองรับ เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี ที่ต้องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานช่วงปิดภาคเรียน เยาวชนจะได้คุ้นเคยกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา ได้ความสนุกสนานจากกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักตัวเองและรู้จักวิธีสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม และที่สำคัญที่สุด เยาวชนจะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่และนำประโยชน์ของการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการเรียน สามารถเข้าใจในเหตุผลคำสอนของศาสนา ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตที่ยังต้องเรียน ต้องศึกษา ต้องมีสังคมและต้องการความก้าวหน้า เพื่อเป็นทางเลือกของชีวิตที่จะประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป และเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลเยาวชนให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องหลังจากเยาวชนจบการอบรมแล้ว เยาวชนที่จะสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ จึงต้องมีคุณพ่อหรือคุณแม่ท่านใดท่านหนึ่ง ผ่านการอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของทางศูนย์มาก่อน

" เราต้องอดทนนะลูก เกิดมาเป็นคนต้องทน ทนสู้ทนทุกข์ ทนยากทนลำบาก ทนตรากตรำ ทนเจ็บใจ ต้องมีอาการอันนี้ประจำใจของเรา งานของลูกมันยากกว่านี้มีอีกมากมาย ที่จะต้องต่อสู้กับชีวิต เพราะฉะนั้นงานแค่นี้ทำไม่ได้เราจะไปต่อสู้โลกได้อย่างไร เราก็ขี้แพ้เค้าเรื่อยไป และชีวิตของเรายากที่จะเจริญขึ้น ถ้าหากเราไม่มีศีลธรรมจรรยาอันดีงามของพระพุทธเจ้าเข้ามาสอน"


โครงการวิสุทธิสามเณร

วิสุทธิสามเณร เป็นโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในช่วงปิดภาคเรียนของทุกปี ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 29 เมษายน สำหรับนักเรียนภาคปกติ และระหว่างวันที่14 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคมสำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติ

ตลอดระยะเวลาของโครงการ สามเณรจะได้ทำวัตรปฏิบัติตามกิจของบรรพชิต สวดมนต์ บิณฑบาต ฟังธรรม และร่วมกันปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ ซึ่งถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายสามเณรทั้งหมดจะได้กอบมหากุศล นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ และสถานที่สำคัญๆทาง พระพุทธศาสนาตามความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ เมื่อจบโครงการแล้วเยาวชนจะถึงพร้อมด้วยกุศลศรัทธา เข้าใจถึงแนวทางการครองเพศบรรพชิต ในพระพุทธศาสนา เข้าใจในแนวทางการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสติปัฏฐานสี่ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการเรียนการศึกษาต่อไป

โครงการนี้รับบรรพชาเฉพาะเยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไปที่มีความปกติสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางสมอง และทางจิต ผ่านหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเยาวชน ซึ่งมีคุณพ่อหรือคุณแม่ท่านใด ท่านหนึ่งผ่านการอบรมในหลักสูครของศูนย์แล้วเท่านั้น

" พระพุทธองค์ว่าอย่างไงนะ.. ดอกบัว 4 ชนิด นะคะ
อันหนึ่งอยู่ใต้โคลนพูดอย่างไงสอนอย่างไงก็ไม่รู้ หูหนวก ตาบอด
อันหนึ่งพ้นโคลนมาแล้ว แต่ยังไม่พ้นน้ำยังเป็นอาหารของเต่าปลาที่จะมาจิกมาตอดเอาไปกิน
อันหนึ่งประคองตัวจนพ้นน้ำขึ้นมาแล้ว นะคะ แต่ยังตุ่มๆ อ่อนอยู่
อีกอันหนึ่งนานวันขึ้นก็แก่เต็มรอบ บานรอรับแสงตะวัน
พอตะวันขึ้นบัวก็บาน................................................ "

ธารธรรมนำไท เทอดไท้ในหลวง

เป็นโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเกิดจากคณะวิทยากร คณะเจ้าภาพ และลูกโยคีที่ผ่านการอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ผู้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารได้ร่วมกันจัดขึ้น ลูกโยคีนับพันคนร่วมกันสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อให้พระองค์ทรงพระชนมายุยั่งยืนนานเป็นที่พึ่งแห่งพสกนิกรชาวไทย และแสดงพลังศรัทธาที่มั่นคงในแนวทางการเจริญสติปัฏฐานสี่ อันเป็นหัวใจในคำสอนของพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินไทย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

" ข้าพระพุทธเจ้าฯทั้งหลาย
ขอน้อมเกล้าถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ขอจงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป และขอทรงมีพระวโรกาสได้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ได้บรรลุมรรคผลนิพพานสมแก่บารมีของทุกพระองค์เทอญ"

โครงการปฏิบัติธรรมรับปีใหม่

ปฏิบัติธรรมรับปีใหม่ เป็นโครงการปฏิบัติธรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติหลักสูตรพัฒนาจิต และหลักสูตรเยาวชนได้ร่วมกันปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 17.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม โดยจะได้ร่วมกัน สวดมนต์ ฟังธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ทำบุญตักบาตรและสนทนาธรรมในรุ่งเช้าของวันใหม่ หลักสูตรนี้รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีอายุ 12 - 80 ปี ที่ผ่านหลักสูตรพัฒนาจิต หรือหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเยาวชนแล้วเท่านั้น

โครงการใจใสใส

โครงการ "ใจใสใส" เป็นหนึ่งในโครงการธรรมะเคลื่อนที่ ของศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม (ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา) โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และปลูกจิตสำนึกการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและทันสมัย ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยสอดแทรกแนวทางการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้เยาวชนได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของประชาชนทุกระดับชั้น ที่ให้ความสนใจต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในขณะนี้

การนำเสนอเป็นรูปแบบบันเทิง และกำลังอยู่ในความสนใจของเยาวชน เช่นนำศิลปินดารานักร้อง นักแสดงวัยรุ่น หรือคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็นที่รู้จักและสนใจการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มาให้ทัศนะความคิดเห็นแก่เยาวชน หรือการนำเสนอความบันเทิงในรูปแบบอื่นๆ เช่น ไลฟ์ทอล์คโชว์ ละครเวที ซึ่งมีความสนุกสนานและสอดแทรกข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนา ไปพร้อมๆ กัน

กลุ่มเป้าหมาย สำหรับโครงการนี้คือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังมีความกระตือรือร้นที่ใฝ่หาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

กำเนิด Vipassana For U

ยุวพุทธิกสมาคม

โครงการธรรมะ

เนื้อหาทั้งหมด